Polityka Prywatności

DEFINICJE

  1. Dane osobowe – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres IP lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  4. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem www.out-law.pl ;
  5. Odwiedzający – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

Jeżeli po odwiedzeniu mojego bloga zdecydujesz się ze mną skontaktować, Twoje dane osobowe zostaną zebrane w zakresie niezbędnym nawiązania przez nas kontaktu. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i celu przetwarzania danych osobowych zostały opisane poniżej.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji nawiązania kontaktu. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest przy tym niezbędne dla obsługi zgłoszenia Odwiedzającego.

PLIKI COOKIE

Strona internetowa wykorzystuje wyłącznie pliki cookies niezbędne dla jej funkcjonowania (tzw. necessary cookies). Tego rodzaju pliki cookies są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej – zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia Strony internetowej, anonimowo, nie identyfikując Odwiedzającego.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są przez okres prowadzenia korespondencji z Odwiedzającym.

Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy dłuższe przetwarzanie danych będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po tym czasie przedłużenie okresu przetwarzania może być spowodowane wymaganiami przepisów obowiązującego prawa.

UPRAWNIENIA ODWIEDZAJĄCEGO

Odwiedzającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Ponadto Odwiedzający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

ODBIORCY DANYCH

Aby zrealizować cele wynikające z udostępnienia Strony internetowej, dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.

W przypadku zgłoszenia żądania udzielenia informacji przez organy państwowe, samorządowe (krajowe i unijne) lub inne osoby trzecie, popartego podstawą prawną wynikającą z obowiązujących przepisów, dane osobowe mogą być ponadto ujawnione ww. podmiotom.

BEZPIECZEŃSTWO

Spoczywa na mnie odpowiedzialność za bieżące analizowanie ryzyka i zapewnienie, że dane osobowe Odwiedzającego są przetwarzane w sposób bezpieczny. Zapewniam dostęp do danych osobowych jedynie osób upoważnionych i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny. W przypadku, gdy Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom, podejmuje niezbędne działania, aby zagwarantowały one zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz się ze mną skontaktować pod adresem: anetabaranowska@out-law.pl

ZMIANY POLITYKI

Na bieżąco weryfikuję niniejszą Politykę prywatności i mogę dokonywać jej aktualizacji. 

Cookies

Blog korzysta z niezbędnych plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności.